Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

espa

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Ωφελούμενες/νοι της δράσης είναι:

  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
  • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
  • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.

γ)Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

  • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, για βρέφη από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), και προνήπια από 2,5 ετών,  συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

               δ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 24.05.2017 έως 09.06.2017 στη διεύθυνση www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 09.06.2017 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της  « Αίτησης συμμετοχής-Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη: « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», και θα υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση ως ακολούθως:

ΓΡΑΦΕΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μυλλέρου 73-77. Τ.Κ. 10436, Αθήνα

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης-Δήλωσής» τους, θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης, όπως ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α   (σελ. 18 της πρόσκλησης)

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016). Προσοχή : Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης, δικαιολογητικά ανεργίας, δικαιολογητικά αναπηρίας : όπως ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α

Χρονοδιάγραμμα πρότασης

Υποβολή αιτήσεων 24.05.2017 έως 09.06.2017
Προσωρινά αποτελέσματα 27.06.2017
Υποβολή ενστάσεων 28.6.2017 έως 30.6.2017
Οριστικά αποτελέσματα 04.07.2017
Εγγραφή στις δομές-υπογραφή               σύμβασης ωφελουμένων με δομές 04.07.2017 έως 1.9.2017

Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε:

  1. Το ηλεκτρονικό έντυπο της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr), στην ενότητα για τους Παιδικούς Σταθμούς.
  2.  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλέφωνα : 210-5214600, 213-1320600

Ο Πρόεδρος των Δ.Π.Σ.Α.

Ιωάννης Μαριόλης