Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Παρακάτω αναρτάτε η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού για το 2018

Συνοπτική Κατάσταση