Πρακτικό Αξιολόγησης ΣΜΕ Παιδιάτρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
Άλιμος, 09.01.2019
Αριθ. πρωτ.: 3152

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την σύναψη συμβάσεως μισθώσεως έργου ειδικότητος ΠΕ Παιδίατρου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση- Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – Περίοδος 2018-2019»

Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή Παιδιάτρου με σύμβαση μισθώσεως έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση- Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – Περίοδος 2018-2019», που συνεστήθη με την υπ’ αριθ. 197/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου, συνεκλήθη σε σύσκεψη σήμερα Τετάρτη, 9η ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30, στον Άλιμο Αττικής και στο κεντρικό κτήριο των Σταθμών, επί της οδού Θουκυδίδου, στον αριθμό 73 και αφού αξιολόγησε το σύνολο των υποβληθέντων στην Υπηρεσία, εμπροθέσμων αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, κατόπιν της ανακοινώσεως ΣΜΕ1/2018 (υπ’ αριθ. πρωτ. 3958/30.11.2018 σε ορθή επανάληψη), αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:

 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜ ΔΙΚΑΙΟΛ ΜΟΡΙΟΔ ΤΙΤΛ.ΣΠΟΥΔ ΑΡΙΘ.ΤΕΚΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
4652 12.12.2018 ΟΛΑ 680 200 60 420 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4689 14.12.2018 ΕΛΛΙΠΗ 746 296 30 420 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Για την μοριοδότηση των ανωτέρω αιτήσεων των υποψηφίων, χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μοριοδότηση κριτηρίων ΠΕ-ΤΕ εποχικού προσωπικού ΣΜΕ» που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr με βάση τα κατατεθέντα συνημμένως των αιτήσεων δικαιολογητικών, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής που ανακοινώθηκαν συμπληρωματικώς της ανακοινώσεως ΣΜΕ1/2018.

Ο ανωτέρω πίνακας, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου και κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακώς), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της αναρτήσεώς τους και κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας (κτήριο Θουκυδίδου).

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα παρακάτω μέλη και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου.

Τα μέλη της Επιτροπής:

  1. Παναγιώτα ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Βρεφοκομίας, με βαθμό Α’, Διευθύντρια ΔΠΣΑ,
  2. Αλεξάνδρα ΑΚΡΙΒΟΥ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Βρεφονηπιοκομίας, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη Παιδαγωγικού Τμήματος,
  3. Μαρία ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Νηπιαγωγών, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη Παιδαγωγικού Τμήματος

Ο εκτελών χρέη γραμματέως της Επιτροπής,

  1. Χαράλαμπος ΓΙΑΝΝΙΑΣ, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού