Μοριοδότηση Εγγραφών

Αριθμός απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αλίμου:117/2019

“Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους Δ.Π.Σ.Α. για την νέα σχολική χρονιά 2019-2020”

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ   ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ   ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή ΔΗΜΟΤΗΣ   100 μόρια
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ   50 μόρια
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ( ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ )   20 μόρια
  ΑΝΗΛΙΚA TΕΚΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ   5 μόρια ανά τέκνο
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ   20 μόρια
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ   15 μόρια
  ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ   15 μόρια
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ   20 μόρια
  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   40 μόρια
  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   Μηδενικό εισόδημα έως και 6.000 €   28 μόρια
  Από 6.001 € έως και 8.000 €   26 μόρια
  Από 8.001 €  έως και 10.000 €   24 μόρια
  Από 10.001 € έως και 15.000 €   22 μόρια
  Από 15.001 € έως και 18.000 €   20 μόρια
  Από 18.001 € έως και 23.000 €   18 μόρια
  Από 23.001 € έως και 28.000 €   16 μόρια
  Από 28.001 € έως και 34.000 €   14 μόρια
  Από 34.001 € έως και 40.000 €   12 μόρια
  Από 40.001 € έως και 45.000 €   10 μόρια
  Από 45.001 € έως και 50.000 €   8 μόρια
  Από 50.001 € έως και 60.000 €   6 μόρια
  Από 60.001 € και άνω   4 μόρια

 

Τα μόρια αθροίζονται και σε περιπτώσεις ισοψηφίας,  προτεραιότητα  έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα.

Κριτήρια - Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για τις Ειδικές Περιπτώσεις

 1. Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενείτο και την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει :
 • Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31 Ιουλίου), και
 • Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.
 1. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 1. Διαζευγμένοι γονείς:
 • Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.
 1. Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:
 • Αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 1. Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:
 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης και
 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 1. Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
 2. Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται.