ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.: 172/2024

ΑΔΑ:9ΚΗΛΩΨΒΨΒ-6ΓΒ

 

Κανόνες Εγγραφών, Διαγραφών Νηπίων & Βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου και Κλίμακες Οικονομικής Συνεισφοράς Οικογενειών

Γενικές Παρατηρήσεις

  1. 1. Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς καθορίζεται από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους της εγγραφής των νηπίων ή βρεφών.

 

  1. 2. Οι οικονομική συνεισφορά καταβάλλεται από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους ή από την έναρξη εγγραφής έως τη λήξη.

 

  1. 3. Η καταβολή της οικονομικής συνεισφοράς ξεκινάει με την φιλοξενία του νηπίου ή βρέφους, η οποία επικυρώνεται με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

  1. 4. Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στην ALPHA BANK: αρ. λογαριασμού: 238002001000079 (ΙΒΑΝ: GR0701402380238002001000079).

 

  1. 5. Στο καταθετήριο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και κατόπιν ο μήνας κατάθεσης.

 

  1. 6. Η οικονομική συνεισφορά καταβάλλεται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει ήδη καταβληθεί.

 

  1. 7. Όσοι δεν προσκομίσουν τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Εισοδήματος, η οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί μηνιαίως είναι 250 €. Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογούμενους εξωτερικού.

 

  1. 8. Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί είτε λόγω απόλυσης γονέα, είτε λόγω μείωσης αποδοχών ή απώλειας οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος και αφού προσκομιστούν στο τμήμα εσόδων τα ανάλογα δικαιολογητικά, η οικονομική συνεισφορά θα υπολογιστεί με το εισόδημα, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί.

 

  9. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος του ωφελούμενου παιδιού δεν επιβεβαιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες παρουσίες απαντώντας στα μηνύματα (sms) της ΕΕΤΑΑ ή δεν προσκομίζει βεβαίωση ιατρού-νοσοκομείου για να δικαιολογήσει απουσίες και δεν ενεργεί με τους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην πληρωθεί ο Δήμος, τότε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα ζητήσει το αντίστοιχο αντίτιμο που δεν εισέπραξε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φιλοξενούμενου παιδιού, ο οποίος και υποχρεούται να το καταβάλει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις του ά. 3 του ΦΕΚ Β’ 4249/ 05.12.2017.

Ειδικά σημεία:

 1. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκουν, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης, ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται με την κατάθεση σχετικών εγγράφων.
 3. Με την εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου οι γονείς – κηδεμόνες και εν γένει οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών αποδέχονται τους όρους, κανονισμούς, διαδικασίες κ.λπ. που ισχύουν κατά την εγγραφή των παιδιών, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και διαμορφώνονται από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση των Σταθμών, ή που τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ισχύουν οι εξής μειώσεις στις οικονομικές συνεισφορές που καταβάλλονται από τους γονείς – κηδεμόνες:

 1. Οικογένειες με δύο τέκνα που φιλοξενούνται και τα δύο στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, δικαιούνται έκπτωση 25% για το δεύτερο τέκνο.
 2. Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση 50%.
 3. Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα έως 10.000 € δικαιούνται έκπτωση 100%, για εισόδημα έως 15.000€ δικαιούνται έκπτωση 50% και για εισόδημα από 15.001 και άνω δικαιούνται έκπτωση 25%.
 4. Οικογένειες όπου ένα τουλάχιστον μέλος (γονέας ή τέκνο) έχει αναπηρία άνω των 67%, δικαιούνται έκπτωση 50%.
 5. Σε περίπτωση που η ίδια οικογένεια δικαιούται πάνω από μία από τις παραπάνω μειώσεις, θα ισχύει η μεγαλύτερη μείωση, προσαυξημένη κατά 10% (π.χ. 25% + 10% = 35%).
 6. Ιδιαίτερες περιπτώσεις ορισμού οικονομικής συνεισφοράς που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω μειώσεις, θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλίμου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διακοπή φιλοξενίας παιδιού (προσωρινή ή μόνιμη) από το τμήμα που φιλοξενείται γίνεται εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Μη προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας ή/και του Δελτίου υγείας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου ή άλλου ιατρικού εγγράφου που θα ζητηθεί κατά την έναρξη εγγραφής, αλλά και κατά την διάρκεια φιλοξενίας του παιδιού.
 2. Ελλιπής εμβολιασμός, όπως αυτός ορίζεται από το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού, με βάση την ηλικία του παιδιού ή απόκρυψη ιατρικών στοιχείων κατά την έναρξη εγγραφής, αλλά και κατά τη διάρκεια φιλοξενίας του παιδιού.
 3. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Προνήπιο.
 4. Με γραπτό αίτημα του γονέα, που ζητά τη διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
 5. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα και συνεχόμενα πάνω από ένα (1) μήνα και αφού ενημερωθούν οι γονείς τηλεφωνικά ή με mail ή με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 6. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία του παιδιού, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους γονείς για ενημέρωση.
 7. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με τους όρους λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου.
 8. Όταν οι νόμιμοι εκπρόσωποί των ωφελούμενων παιδιών δεν τηρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ή/και της αντίστοιχης ΚΥΑ, όπως αυτά ορίζονται κάθε σχολικό έτος.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σχετικά με την κλίμακα προσδιορισμού οικονομικής συνεισφοράς για την φιλοξενία των νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, εφαρμόζεται η υπ΄ αριθ. 116/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλίμου (ΑΔΑ: 6ΟΓ9ΩΨΒ-ΗΥΘ) και ισχύει μέχρι νεότερης απόφασης.