ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αγαπητοί γονείς,

Και εφέτος, οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου για την περίοδο 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitisi.alimos.gov.gr .

Για την περίοδο 2020-2021, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2017 έως και 31/12/2019. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» στο τηλέφωνο 210 9836648.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 18/05/2020 – 09:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15/6/2020 – 24:00.

Αφού καταθέσετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου, θα αποστείλετε σε φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Στον φάκελο θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και το πλήρες όνομα του παιδιού. Η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στο Γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, οδός Θουκυδίδου 73, Άλιμος Τ.Κ. 17455.

Τυχόν δικαιολογητικά που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 26/6/2020, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου έχουν στη δύναμή τους έξι (6) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΑΛΙΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 73 ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019
2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5 ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019
3 ΚΟΤΖΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2 ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019
4 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 108 ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019
5 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019
6 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 19 ΑΠΟ 01/03/2018 ΕΩΣ 28/02/2019

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2020-2021 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2020.
 • Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν έως τις 06/07/2020.
 • Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitisi.alimos.gov.gr , από Τρίτη 7 έως και Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.
 • Όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου θα συμμετάσχουν στη Δράση του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”. Επισημαίνεται ότι πολλοί γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)” και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα*.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα αυτή υπερισχύει, το παιδί εγγράφεται και δεν θα εμφανίζεται πλέον στον πίνακα μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από τη ψηφιακή πλατφόρμα).
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων φιλοξενίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ένα κηδεμόνα του παιδιού (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα).
 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες αυτών καθώς επίσης και το τελικό αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (Mantoux) όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ΦΕΚ 4249/05.12.2017.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο (με έκδοση τριμήνου από την κατάθεσή του), στο οποίο αναφέρονται όλα τα τέκνα των αιτούντων.
 5. Εργαζόμενη μητέρα στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφεται το είδος απασχόλησης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης).

Αυτοαπασχολούμενη ή Περιστασιακά Απασχολούμενη: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθερη Επαγγελματίας: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης κατάθεσης Φ.Π.Α. ή Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή Φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Άνεργοι Γονείς: Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (τρέχοντος μηνός).

 1. Εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2020, για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα έτους 2019). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή τους, η οποία εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των εκκαθαριστικών ορίζεται η 30/06/2020.* H κατάθεση των εκκαθαριστικών, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής.

*Μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα που ολοκληρώθηκαν μετά την αποστολή των δικαιολογητικών και μέχρι τις 30/06/2020, μπορείτε να τα αποστείλετε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedikosb@otenet.gr (υπόψη κας Μ. Νικολαΐδου)

 1. Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Τηλεφώνου ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου θα εμφανίζεται το όνομά σας και η διεύθυνση κατοικίας σας.

 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

 • Αλλοδαποί γονείς
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες – Γονείς σε χηρεία):
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 • Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:
 • Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα ή επίσημο έγγραφο νοσοκομείου για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, έκθεση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.
 • Γονέας Φοιτητής σε Πρώτο Πτυχίο ή Στρατευμένος:
 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης και
 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε πρώτο πτυχίο).
 • Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ