ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

προς τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες:

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ισχύουν δυνάμει της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55), ήτοι από 11.03.2020 έως και 24.03.2020, οι γονείς «απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τροφείων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2020 (ΑΔΑ: 9ΙΣΦΟΛ0Σ-ΤΝ5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου. Συνεπώς, τα τροφεία Μαρτίου, καταβάλλονται μόνο κατά το 1/3 της μηνιαίας οφειλής εκάστου γονέως.

Για τα τροφεία Απριλίου 2020, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου