Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

Αριθμός απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αλίμου:164/2018
(Ορθή επανάληψη της απόφασης145/2018 Δ.Σ. Δήμου Αλίμου)

Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους Δ.Π.Σ.Α. για την νέα σχολική χρονιά 2018-2019»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή ΔΗΜΟΤΗΣ 100 μόρια
  α)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 50 μόρια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ) 20 μόρια
ΑΝΗΛΙΚA TΕΚΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ. 5 μόριαανά τέκνο
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, 20 μόρια
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ 15 μόρια
ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ 15 μόρια
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ . 20 μόρια

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μηδενικό εισόδημα έως και 6.000 € 28
Από 6.001 € έως και 8.000 € 26
Από 8.001 € έως και 10.000 € 24
Από 10.001 € έως και 15.000 € 22
Από 15.001 έως και 18.000 € 20
Από 18.001 € έως και 23.000 € 18
Από 23.001 € έως και 28.000 € 16
Από 28.001 € έως και 34.000 € 14
Από 34.001 € έως και 40.000 € 12
Από 40.001 € έως και 45.000 € 10
Από 45.001 € έως και 50.000 € 8
Από 50.001 € έως και 60.000 € 6
Από 60.001 € και άνω 4

Τα μόρια αθροίζονται και σε περιπτώσεις ισοψηφίας, προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1.Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 • 2.Διαζευγμένοι γονείς:
 • Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.
 • 3.Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:
 • Αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 • 4.Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:
 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 • 5.Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης και
 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).