Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

«Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους ΔΠΣΑ για την νέα σχολική χρονιά 2016-2017»

Αριθμός απόφασης Δ.Σ. Δ.Αλίμου:146/2016

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΤΕΣ 50 μόρια
ΚΑΤΟΙΚΟΙ 30 μόρια
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 50 μόρια

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(χωρίς εισόδημα στο εκκαθαριστικό)

15 μόρια
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ   15 μόρια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ,  ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ) 25 μόρια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Περιλαμβάνονται μόνο τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες) 5 μόριαανά τέκνο
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 20 μόρια
ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ   Ή  ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ 15 μόρια
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 10 μόρια
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μηδενικό εισόδημα έως και 10.000 € 25 μόρια
Από 10.001 € έως και 20.000 € 20 μόρια
Από 20.001 € έως και30.000 € 15 μόρια
Από 30.001 €έως και 40.000 € 10 μόρια
Από 40.001 και άνω 5 μόρια

Σε περίπτωση ισοψηφίας προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 1. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 1. Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:
 • Αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 1. Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:
 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (περιλαμβάνει μόνο πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης και
 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 1. Διαζευγμένοι γονείς:
 • Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

***