Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 298/2017 Δ.Σ.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ

  Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους της επανεγγραφής ή εγγραφής των παιδιών.

Οι κλίμακες τροφείων ισχύουν μέχρι νέας απόφασης του Δ.Σ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
σε €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ σε €
         από       0.00              έως       6.000 20,00
         από      6.001             έως       8.000     25,00
         από      8.001             έως      10.000 35,00
         από     10.001            έως      15.000 50,00
         από     15.001            έως      18.000 60,00
         από     18.001            έως      23.000 75,00
         από     23.001            έως      28.000 90,00
         από     28.001            έως      34.000 110,00
         από     34.001            έως      40.000 120,00
         από     40.001            έως      45.000 150,00
         από     45.001            έως      50.000 180,00
         από     50.001            έως      60.000 200,00
         από     60.001        και άνω 250,00

Τα  τροφεία υπολογίζονται για 11 μήνες, διάρκεια σχολικού έτους.

v  Τα τροφεία καταβάλλονται το ΠΡΩΤΟ 10ήμερο κάθε μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στην ALPHABANK και στον λογαριασμό 238002001000079.

v  Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης και παραδίδεται στον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται το παιδί.

v  Τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.

v  Όσοι δεν προσκομίσουν φορολογική δήλωση, η οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί μηνιαίως, είναι 250€

Απαλλάσσονται της οικονομικής συνεισφοράς

  1. Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου
  2. Οι Υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.
  3. Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα μέχρι 10.000€ (για εισοδήματα άνω των 10.000€ γίνεται αναφορά στην κατηγορία μειωμένης οικονομικής συνεισφοράς)

Μειωμένες οικονομικές συνεισφορές

ü  Για οικογένειες με δύο τέκνα που φιλοξενούνται  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, για το 2ο τέκνο θα καταβάλλεται το 50% της οικονομικής συνεισφοράς, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από 30.000€.

ü  Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα από 10.001€ έως 15.000€, θα καταβάλλεται το 50% της οικονομικής συνεισφοράς και από 15.001 € και άνω θα ισχύουν οι κλίμακες οικονομικής συνεισφοράς.

 

ü  Για τα παιδιά Πολύτεκνων οικογενειών, Τρίτεκνων οικογενειών, για γονείς και παιδιά με αναπηρία άνω των 67% θα καταβάλλεται το  50% της οικονομικής συνεισφοράς για κάθε τέκνο.

ü  Υπάλληλοι του Δήμου Αλίμου και των Ν.Π.Δ.Δ., Μόνιμοι ή Αορίστου χρόνου θα καταβάλλουν το 50% της οικονομικής συνεισφοράς.

ü  Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου ένας από τους δύο γονείς μείνει χωρίς εργασία, υποχρεούται να προσκομίζει βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώ τα τροφεία θα υπολογίζονται με βάση το δηλωθέν εισόδημα του εργαζόμενου γονέα. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς μείνουν χωρίς εργασία, για το χρονικό διάστημα της ανεργίας τους και εφ’ όσον είναι εγγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., θα απαλλάσσονται των τροφείων.

v  Ιδιαίτερες περιπτώσεις θα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου

Δικαίωμα Εγγραφής

Στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου εγγράφονται βρέφη και νήπια σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 16065/02(ΦΕΚ 497/22-4-02 τεύχος Β΄). Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης, ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά  ορφανά από δύο ή ένα γονέα, πολύτεκνοι κ.λ.π.)

Δικαίωμα  Επανεγγραφής

Οι προϋποθέσεις για την επανεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου καθορίζονται από τις  ειδικές διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 16065/02(ΦΕΚ 497/22-4-02 τεύχος Β΄), όπως αναγράφονται και στις εγγραφές.

Διακοπή Φιλοξενίας Παιδιών

 Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Δεν επανεγγράφονται βρέφη ή νήπια στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, εφόσον δεν είναι Δημότες ή Κάτοικοι και δεν καλύπτονται με το πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».
  2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
  3. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα)
  4. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Ν.Π.
  5. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
  6. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.
  7. Όταν οι γονείς δεν καταβάλλουν την οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών από την ημερομηνία που υποχρεούνται, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους.