Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ: 163/2018

(Ορθή Επανάληψη της απόφασης 144/2018 Δ.Σ. Δήμου Αλίμου)

 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ,ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ»

          Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων για τη φιλοξενία των νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μας, αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου και ισχύει μέχρι νεώτερης απόφασης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
σε €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ σε €
         από       0.00             έως       6.000 20,00
         από     6.001              έως       8.000     25,00
         από     8.001             έως     10.000 35,00
         από     10.001           έως     15.000 50,00
         από     15.001           έως     18.000 60,00
         από     18.001           έως     23.000 75,00
         από     23.001           έως     28.000 90,00
         από     28.001           έως     34.000 110,00
         από     34.001           έως     40.000 120,00
         από     40.001           έως     45.000 150,00
          από     45.001           έως     50.000 180,00
         από     50.001           έως     60.000 200,00
         από     60.001       και άνω 250,00

Γενικές Παρατηρήσεις

 1. Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς (τροφεία) καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους της εγγραφής ή επανεγγραφής των νηπίων ή βρεφών.
 1. Τα τροφεία καταβάλλονται από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους.
 2. Η καταβολή των τροφείων ξεκινάει με την εγγραφή του νηπίου, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στην ALPHABANK και στον λογαριασμό 238002001000079. (ΙΒΑΝ:GR0701402380238002001000079).
 4. Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης και παραδίδεται στον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται.
 5. Τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
 6. Όσοι δεν προσκομίσουν φορολογική δήλωση, η οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί μηνιαίως, είναι 250€.
 7. Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί είτε λόγω απόλυσης γονέα, είτε λόγω μείωσης αποδοχών ή απώλειας οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος και αφού προσκομιστούν στο Ν.Π.Δ.Δ. τα ανάλογα δικαιολογητικά, η οικονομική συνεισφορά θα υπολογιστεί με βάση τον πίνακα με τις κλίμακες τροφείων με το εισόδημα όπως τελικά έχει διαμορφωθεί.

Μειώσεις στις οικονομικές συνεισφορές για κοινωνικούς λόγους

 1. Οικογένειες με δύο τέκνα που φιλοξενούνται και τα δύο στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, δικαιούνται έκπτωση 25%.
 2. Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€ δικαιούνται έκπτωση 100%, έως 15.000€, 50% και από 15.001 και άνω 25%.
 3. Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση 50%.
 4. Οικογένειες όπου ένα τουλάχιστον μέλος (γονέας ή τέκνο) έχει αναπηρία άνω των 67%, δικαιούνται έκπτωση 50%.
 5. Οικογένειες που ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου με σχέση μόνιμου, αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους δικαιούνται έκπτωση 100%.
 6. Οικογένειες που ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στο Δήμο Αλίμου ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλίμου με σχέση μόνιμου, αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, δικαιούνται έκπτωση 50%.
 7. Σε περίπτωση που η ίδια οικογένεια δικαιούται πάνω από μία από τις παραπάνω μειώσεις, θα υπολογίζεται η μεγαλύτερη μείωση και επιπλέον 10% αθροιστικά στο ποσοστό της μεγαλύτερης μείωσης.
 8. Ιδιαίτερες περιπτώσεις μείωσης τροφείων θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Η μείωση θα ισχύει από τον επόμενο μήνα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από προηγούμενο μήνα στο Ν.Π.Δ.Δ.

Δικαίωμα Εγγραφής και Επανεγγραφής

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή -επανεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3, του ΦΕΚ 4249/05.12.2017, τεύχος Β΄.

Ειδικά σημεία:

 1. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκουν αυτό, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης, ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δ.Σ..
 3. Οικογένειες που δεν έχουν εξοφλήσει το προηγούμενο σχολικό έτος δεν θα επανεγγράφονται στο επόμενο.

Διακοπή Φιλοξενίας Παιδιών

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. γίνεται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
 2. Με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
 3. Εφόσον δεν είναι Δημότες ή Κάτοικοι και δεν καλύπτονται με το πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής.
 4. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα και συνεχόμενα πάνω από ένα μήνα και αφού ενημερωθούν οι γονείς.
 5. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους γονείς για ενημέρωση.
 6. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με τους όρους λειτουργίας του ΝΠΔΔ.